Akdeniz Üniversitesi

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi  Hamburg Üniversitesi Ders Kataloğu

Modüller ve Kredileri

Tüm öğrencilerin, programı tamamlayabilmek için 1. modülden 16 kredi, 2. ve 3. modüllerden ise 12’şer kredi ders almaları gerekmektedir. Bu üç modül Programın ana hatlarını oluşturmaktadır. Diğer 7 modülden alınması gereken kredi sayıları aşağıda verilmiştir.

Modül 1: Avrupa Bütünleşmesi

Bu modülde, Avrupa Entegrasyonun ana sorunsallarını hukuki, iktisadi ve sosyal bilimler açılarından inceleyen dersler sunulacaktır. Bu modül, ‘Avrupa Birliği’nin Siyasi ve Hukuki Esasları’ konulu zorunlu derslerden ve seçmeli uzmanlaşma derslerinden oluşmaktadır.

 • History of European Integration
 • Foundations of European Law
 • Globalisation and European Governance
 • Negotiations and Decision-Making in the EU. A Role-Play Simulation Game
 • Moderne Politik und europäische Geschichte

Modül 2: Avrupa’da Çalışma ve Sosyal İlişkiler

Bu modülde, Avrupa’nın Çalışma ve Sosyal İlişkilerinin seçilmiş konuları disiplinler arası bakış açısı ile ele alınacaktır. Bununla birlikte cinsiyet ilişkileri, kültürlerarası ve sosyal çatışmalar gibi konulara da değinilecektir. Bu modül, “Avrupa Çalışma ve Sosyal İlişkilerinin Esasları” konusunda zorunlu derslerden ve seçmeli uzmanlaşma derslerinden oluşmaktadır.

 • Globalisation and European Governance
 • Labour Policy and Labour Relations in Europe
 • Germany’s Market Economy as a Model for Europe?
 • EU Regional Policy

Modül 3: Dünya Düzeninde Avrupa

Bu modülün esas konusu, Avrupa dış ilişkilerinin siyasi, hukuki ve iktisadi düzeydeki kendine özgü yönleridir. Buna aynı zamanda Avrupa’nın, Küresel Yönetişimin (Global Governance) oluşma sürecine yaptığı katkının analizi de dahildir. Ayrıca bu modül göçün hukuki ve siyasi düzenlemesini ele almaktadır. Bu modül, “Avrupa Dış İlişkilerinin Esasları” veya “Uluslararası Siyasi İktisat”  konulu zorunlu derslerden ve seçmeli uzmanlaşma derslerinden oluşmaktadır.

 • International Political Economy
 • The Association Agreement between Turkey and the EEC
 • Common Foreign and Security Policy
 • Ethnicity, Multiculturalism and Interculturalism
 • European Political Economy I
 • The International Monetary System – Theory and Practice
 • Regional Powers in der Globalisierung
 • International and European Protection of Human Rights

(Her üç modül için de geçerli ders: "Simulating EU Decision-Making Processes")

Modül 4: Danışmanlı Proje Grupları

Bu modül çerçevesinde öğrenciler toplamda 8 kredi kazanacaklardır. Bu modül, analitik bir proje grubu çalışması (6 kredi) ve araştırma metodolojisi seminerinden (2 kredi) oluşmaktadır. Proje grupları, Akdeniz Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi danışmanlığında bu modülü bireysel çalışmaların teşhisini mümkün kılan analitik bir proje grup ödevi ile sonlandıracaklardır. Proje grupları genelde 3-4 öğrenciden oluşur ve bir danışman tarafından analitik sorunsalın ve kullanılacak metotların geliştirilmesi ve kaynak seçimi konularında yönlendirilirler.

Modül 5: Dil Dersleri

Bu modül çerçevesinde öğrenciler 18 kredi kazanacaklardır. Tüm öğrenciler, genelde, hem İngilizce hem de Almanca dersinden 9 kredi almak zorundadırlar. Bu iki dilden birini mükemmel derecede bilen Türk olmayan öğrenciler, bunun yerine Türkçe dil dersinden 9 kredi almakla yükümlüdür. Master Kurulu tarafından geçerli sebepler gösterildiği takdirde farklı bir uygulama yapılabilir.

Almanca Dil Dersi

İngilizce Dil Dersi

İngilizce Akademik Yazma

Modül 6: Araştırma Yöntemleri

Bu modül çerçevesinde öğrenciler 4 kredi kazanacaklardır. Bu modülde, iktisat ve sosyal araştırma alanında gerekli olan hem çeşitli yöntemsel ön bilgiler içeren hem de uzmanlaşmayı mümkün kılan dersler sunulacaktır.

Modül 7: Uygulamaya Yönelik Beceriler

Bu modül çerçevesinde 4 kredi kazanılacaktır. Modülün konusunu uluslararası iletişim ve müzakerelerden kaynaklanan problemler oluşturmaktadır.

Modül 8: Seçmeli Modül Dersleri

Bu modül çerçevesinde öğrenciler toplamda 16 kredilik ders seçmelidir. Bu krediler Master Kurulu tarafından düzenlenen ders katalogundan seçilebilir.

Modül 9: Staj

Öğrenciler bu modül çerçevesinde 12 kredi kazanacaklardır. Her öğrenci anadilinin konuşulmadığı bir ülkede en az 3 aylık bir staj yapacaktır (uluslararası organizasyonlar veya Avrupa bakanlıklarındaki bölümler için istisnalar gündeme gelebilir). Staj, kazanılmış olan yeteneklerin pratik profesyonel ortamda sınanmasına yöneliktir. Öğrencilerin, staj dönemini master bitirme tezine ilgi çekici konular bulma ve tezin hazırlanmasında kendilerine yardımcı olabilecek kişisel bağlantıları oluşturma yönünde kullanmaları istenmektedir.

Modül 10: Tez

Öğrenciler 3 aylık master tezi çalışmasında 18 kredi kazanacaklardır.

Ders Kataloğu

Akademik Takvim

Sayfa Özeti: Müfredat

Sayfa Açıklaması: Akdeniz ve Hamburg Üniversiteleri Avrupa Çalışmaları Ortak Yüksek Lisans Programı

Anahtar Kelimeler:

 

 

 

 

 

 

Daad BMBF