Akdeniz Üniversitesi

 

Başlangıç Noktası

Ulusların ekonomileri ve toplumsal yapıları artan bir şekilde küresel bir düzene uyum sağlamaktadırlar;  ancak ulus devletlerin tek başına bu süreci belirleyici şekilde etkilemeleri artık mümkün değildir. Küreselleşmenin getirdiği birçok kısıt, Avrupalılaşma olgusunun ve Avrupa’nın bir makro bölge olarak ortaya çıkışının bir sonucudur. Bu makro bölge aynı zamanda yeni düzenleme biçimleri geliştirmektedir.

Programın temelinde, Avrupa’nın dünya düzenine olan entegrasyonunu dikkate alarak Avrupalılaşma olgusunun iktisadi, toplumsal, siyasi ve hukuki yönlerini analiz etme amacı yatmaktadır.

Avrupa ve Türkiye’nin komşuluğu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığı nedeniyle daha önemli bir hale gelmiştir. Avrupa’nın siyasi, iktisadi ve kültürel özelliklerinin etkisi, Avrupa sınırlarının ötesine taşarak Türkiye’yi de etkilemektedir.

Hedefler

Avrupa Çalışmaları Master programı, bilimsel siyasi danışmanlık alanında ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik seviyesinde, sendikalarda, sanayi ve işveren kuruluşlarında, ama aynı zamanda Avrupa ölçekli ve uluslararası örgütlerde, yönetim bürokrasisi alanında ve transnasyonel kuruluşlarda uzman olabilecek nitelikte mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Akademik kariyer planı olan öğrencilerimiz  mezun olduktan sonra hem Türkiye hem de herhangi bir Avrupa ülkesinde doktora programlarına başvurabileceklerdir.

Genel Çerçeve

Avrupa Çalışmaları iki yıllık bir Yüksek Lisans programıdır. Programda eğitim İngilizce, Almanca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde ve siyaset bilimi, iktisat ve hukuku da içeren disiplinler arası bir şekilde verilmektedir. Programda standart Avrupa Kredi Sistemi (AKTS) kullanılmaktadır.  Buna göre, öğrencilerin 120 krediyi tamamlaması gerekmektedir. Bunlardan 84 kredi üç sömestrde alınacak derslerle, 12 kredi üç aylık bir stajla 18 kredi ise üç aylık bir master bitirme teziyle elde edilecektir. Üçüncü sömestrin, normal koşullarda, yurtdışında tamamlanması öngörülmüştür. Öğrencilerin yurtdışında okumayı karşılayamayacağı ve burs imkanının bulunmadığı durumlarda istisnalar yapılabilir.

Bilimsel Hazırlık Sınıfı

Bilimsel hazırlık sınıfı her sene Güz döneminde başlar.

Alan dışından ve/veya Almancası olmayan öğrenciler hazırlık sınıfına kabul edilirler.

Almanca dersi 2 yarıyılda toplam 570 saat verilmektedir ve A2 seviyesini bitirmeyi hedeflemektedir.

Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler EuroMaster programına otomatik olarak geçerler.

Modüller

Program, 10 modülden oluşmaktadır:

Modül 1: Avrupa Bütünleşmesi (16 Kredi)

Modül 2: Avrupa’da Çalışma ve Sosyal İlişkiler (12 Kredi)

Modül 3: Dünya Düzeninde Avrupa (12 Kredi)

Modül 4: Danışmanlı Proje Grupları (8 Kredi)

Modül 5: Dil Dersleri (18 Kredi)

Modül 6: Araştırma Yöntemleri (4 Kredi)

Modül 7: Uygulamaya Yönelik Beceriler (4 Kredi)

Modül 8: Seçmeli Modül Dersleri (16 Kredi)

Modül 9: Staj (3 ay) (12 Kredi)

Modül 10: Tez (3 ay) (18 Kredi)

Yurtdışında Eğitim

İlk iki yarıyıldaki eğitimlerini Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamış olan öğrenciler, programda üçüncü yarıyıllarını Hamburg Üniversitesi’nde veya Erasmus öğrenci değişimi anlaşması çerçevesinde herhangi bir Alman üniversitesinde geçireceklerdir.

Ankara ve Brüksel Gezileri

Program, öğrencilerin Türk bakanlıklarını, Avrupa Komisyonu temsilciliğini ve bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etme fırsatını elde edecekleri bir Ankara gezisi sunmaktadır.

Bir haftalık bir Brüksel seyahati, öğrencilerin Avrupa kurumlarında oluşmuş olan sayısız ve değişik niteliklerdeki kariyer olanakları hakkında fikir edinmelerini sağlamaktadır. Gezi, Avrupa kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına, sendika ve işveren örgütlerine ziyaretleri içermektedir. Bunun yanında öğrenciler kendi düşüncelerini oluşturma ve gerekli yerlerle bağlantılar kurma ve geliştirme fırsatını bulacaklardır.

Geziler ek ücrete tabidir.

Eğitim Dili

Program üç dilde yürütülmektedir. İlk ve ikinci yarıyılda tüm zorunlu derslerin dilleri İngilizcedir. Üçüncü yarıyılın dersleri İngilizce ve Almanca dillerinde sunulmaktadır. Bazı dersler ise Türkçe verilecektir.

Dil Dersleri

İlk iki sömestr süresince tüm öğrenciler farklı seviyelere ve ihtiyaçlara hitap eden İngilizce ve Almanca dil dersleri alacaklardır.

Kültürlerarası Yetenek

Programın hedef kitlesi sadece Avrupa Birliği ile ilgilenen Türk öğrencilerle sınırlı olmayıp, aynı zamanda uluslararası öğrencileri de kapsamaktadır. Böylece, sınıf içinde gerçekleşen kültürlerarası temas ve etkileşim, grup çalışmaları ile daha da güçlenecek, yurtdışında geçirilen dönemler ise kültürlerarası becerilerin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Derece

Programın derecesi “Master of Arts in European Studies” olarak geçmektedir. Derece, hem Hamburg Üniversitesi hem de Akdeniz Üniversitesi’nin onayını içeren ortak bir diploma ile verilecektir.

Danışmanlı Proje Grupları

İkinci sömestr içersinde öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi danışmanlığında, kendi seçtikleri analitik bir soru üzerinde 3-4 kişilik gruplar halinde çalışacaklardır.

Staj

Her öğrenci anadilinin konuşulmadığı bir ülkede en az 3 aylık bir staj yapacaktır (uluslararası organizasyonlar veya Avrupa bakanlıklarındaki bölümler için istisnalar gündeme gelebilir).

Master Tezi

Her öğrenci 3 aylık bir süre içerisinde biri Akdeniz Üniversitesi diğeri Hamburg Üniversitesi'nden olmak koşuluyla iki öğretim üyesi danışmanlığında kendi belirledikleri bir araştırma konusu üzerinde bitirme tezi yazacaktır.


Sayfa Özeti: Konsept

Sayfa Açıklaması: Akdeniz ve Hamburg Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Ortak Yüksek Lisans Programı - EuroMaster

Anahtar Kelimeler:

 

 

 

 

 

 

Daad BMBF